eINFO24 - Internetové infprmace  Adresář „Hodnotné informace pro manažery, podnikatele, studenty, …“ Czech Republic    Change Location
Letenky
Vyhledávače
Služby INFO
Google
      Vyhledávání na webu       Vyhledávání na eINFO24
Home
Blog INFO
Reklamy


Obecné informace


Společnost INFO (dále jen „Poskytovatel") poskytuje na všeobecně uznávaném a oblíbeném informačním portálu www.eINFO24.cz (dále jen „INFO") prostor pro umístění internetové reklamy. Objednatel reklamní služby (dále jen „Zadavatel") má možnost vlastní prezentace prostřednictvím účinné reklamní kampaně. Zvláště účinná je inzerce ve formě TOP Leadboard Banneru (umístěného v horní části jednotlivých stránek) nebo firemní prezentace ve formě sponzorovaného odkazu podpořená kvalitní vlastní webovou stránkou.

Reklamní služby

Poskytovatel poskytuje Zadavatelům reklamní plochy na informačním portálu INFO umístěném na internetové URL adrese http://www.einfo24.cz a na dalších registrovaných URL adresách (dále jen „Stránky") k prezentaci reklamních sdělení formou sponzorovaných odkazů, použití reklamních Bannerů a dalších reklamních prezentací. Zadavatel objednává u poskytovatele Reklamní služby na základě řádně vyplněné Objednávky reklamní kampaně.

Sponzorované odkazy

Jedná se o reklamu ve formě placeného odkazu. Sponzorované odkazy musí odkazovat na cílovou URL adresu webové stránky zobrazitelné v běžných prohlížečích, není-li předem dohodnuto jinak. Maximální délka textového odkazu je 135 znaků, a to včetně mezer (titulka 65 znaků, popis 70 znaků). Text se skládá z titulky včetně hypertextového odkazu na zadanou URL adresu a z části textového popisu.

Reklamní prezentace

Jedná se o reklamní prezentaci formou použití reklamních Bannerů různých velikostí nebo textové prezentace (titulka včetně URL adresy odkazu a popisu) v rámci konkrétní reklamní kampaně. Jednotlivé reklamní formáty jsou uvedeny v Přehledu standardních formátů. Zadávaná reklama nesmí být agresivní, nesmí obsahovat zvuky (pokud není dohodnuto jinak) a nesmí obsahovat jakékoliv součásti, které by mohli obtěžovat uživatele. Zadaná Reklamní prezentace bude realizována Poskytovatelem pouze tehdy, bude-li pro uživatele užitečná a nikoliv jemu na obtíž.

Cena

Aktuální ceny standardních formátů Sponzorovaných odkazů a Reklamních prezentací jsou uvedeny v platném Ceníku reklamních služeb. Bude-li Zadavatel požadovat nadstandardní formy Sponzorovaných odkazů a Reklamních prezentací, nebo jejich umístění v požadované pozici, cena bude stanovena dohodou. Ceny neobsahují činnosti spojené s úpravou na kreativitě požadované reklamy a proto budou Poskytovatelem reklamy vyúčtovány Zadavateli zvlášť.

Reklamní pozice

Jedná se o umístění Sponzorovaného odkazu nebo Reklamní prezentace na reklamních plochách informačního portálu INFO, a to konkrétně na hlavní stránce a na stránkách kategorií a sekcí. Ve vhodných případech je umožněno umístění Sponzorovaných odkazů také přímo na úvodní stránce adresáře. Příklady přesného označení vybrané kategorie nebo sekce je uvedeno v Přehledu kategorií a sekcí. Sponzorované odkazy jsou umístěny v pravé polovině uvedených stránek. Prostor pro Reklamní prezentaci je vyhrazen v lukrativních částech hlavní stránky a rovněž také na stránkách kategorií a sekcí.

Banner

Banner je soubor kreativ zobrazovaných v rámci reklamní pozice, který je podporován všemi typy reklamních systémů. Mezi nejpoužívanější Bannery patří Leaderboard (745 x 100), Square Banner (300 x 300), Skyscraper (120 x 600, 160 x 600), Medium Rectangle (320 x 250), Full Banner (468 x 60), Half Banner (234 x 60), Button (120 x 30, 120 x 90), atd. Velikosti reklam se měří v pixelech (Px), tj. v obrazovkových bodech. Konvence je uvádět rozměry ve tvaru šířka x výška. Datové velikosti jsou uváděny v kB.

Kreativa

Kreativou se rozumí zobrazovaný vizuální prvek (bitmapový obrázek, flashová animace, text, část HTML kódu) dle platného formátu. Poskytovatel standardně nevytváří ani neupravuje reklamu Zadavatele. Za veškerou kreativu odpovídá Zadavatel, který reklamu zadává (tj. agentura případně klient, pokud klient nevyužívá služeb agentury).

Doporučené standardy reklamních formátů

Metodologická komise Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) schválila a doporučila všem reklamním subjektům standardy reklamních formátů, specifikaci formátu Adobe FLASH - definici prokliku a nové Desatero pro autory internetové reklamy.
  • Reklamní formáty na Home Page eINFO24.cz musí být bez animace s výjimkou TOP Leadboard Banneru a iLayeru, kde délka animace nesmí překročit 15 vteřin.

  • Není-li skript plně funkční ve všech prohlížečích, musí být upraven tak, aby v ostatních prohlížečích negeneroval chybu skriptu, nerušil zobrazení stránky apod.
Nestandardní formáty

Zadavatel může dodat Poskytovateli i grafické reklamní prvky nestandardních reklamních formátů. V tomto případě Poskytovatel požaduje rovněž dodání kompletních podkladů, které po vložení do Poskytovatelem určené části Stránek zabezpečí bezchybné zobrazení předmětného nestandardního reklamního formátu.

Zadavatel je povinen předložit Reklamní podklady Poskytovateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů, a v případě nestandardní Reklamy 10 (deset) pracovních dnů před cílovým datem zahájení reklamní kampaně a zajistit konzistenci obsahu Reklamního sdělení a cílových stránek.

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informativní charakter. Konkrétní smluvní podmínky jsou vždy dojednány v závislosti na požadavku Zadavatele pro příslušné reklamní kampaně.


© 2009 INFO    Home - O společnosti - Podmínky používání a ochrana dat