eINFO24 - Internetové infprmace  Adresář „Hodnotné informace pro manažery, podnikatele, studenty, …“ Czech Republic    Change Location
Letenky
Vyhledávače
Služby INFO
Google
      Vyhledávání na webu       Vyhledávání na eINFO24
Home
Blog INFO
Reklamy


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování reklamních a dalších služeb na internetových stránkách provozovaných společností INFO, s.r.o.Obecná ustanovení

INFO, s.r.o. (dále jen "Poskytovatel") se sídlem Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 – Vinohrady, IČ 28464494, DIČ CZ28464494, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143447 tímto vydává Obchodní podmínky pro poskytování reklamních a dalších služeb na internetových stránkách provozovaných Poskytovatelem (dále jen "Obchodní podmínky").

Poskytovatel provozuje internetový portál umístěný na internetové URL adrese http://www.einfo24.cz a další registrované internetové URL adresy (dále jen "Stránky").

Poskytovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Stránkách Poskytovatele k prezentaci reklamních sdělení formou Reklamní prezentace a další služby (dále jen "Reklama" nebo "Reklamní služby").

Objednatel Reklamní služby, a to zejména reklamní kampaně, prezentace reklamních sdělení a umístění jiných reklamních prvků na Stránkách Poskytovatele (dále jen "Zadavatel") je každá fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura objednávající reklamní službu na Stránkách, která uzavře Smluvní vztah s Poskytovatelem.

Obchodní podmínky stanovují základní obchodní, technické, provozní, organizační a reklamační podmínky pro poskytování Reklamních služeb. Současně Obchodní podmínky vymezují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Zadavatelů, kterým jsou služby poskytovány. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Objednávky reklamní kampaně nebo Smlouvy.

Vznik smluvního vztahu

Reklamní služby jsou poskytovány Poskytovatelem Zadavateli na základě uzavřeného Smluvního vztahu. Návrh na uzavření Smluvního vztahu se uplatňuje vždy písemně. Při provádění právních úkonů souvisejících s uzavřením Smluvního vztahu, jeho změnou nebo ukončením, se smluvní strany mohou nechat zastoupit jinou fyzickou nebo právnickou osobou na základě písemné plné moci.

Zadavatel objednává u Poskytovatele Reklamní služby na Stránkách na základě řádně vyplněné Objednávky reklamní kampaně se všemi náležitostmi, která bude v případě akceptace Poskytovatelem následně písemně potvrzena.

V případě speciálních nebo atypických požadavků Zadavatele na Reklamní službu vznikne smluvní vztah mezi smluvními stranami na základě Smlouvy po vzájemné dohodě stran a Reklamní služba bude realizována za smluvní cenu (mimo Ceník reklamních služeb).

Poskytovatel si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku v případě, že Zadavatelem požadovaný termín a místo pro uveřejnění Reklamní služby nejsou volné, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Objednávka musí obsahovat následující identifikační a jiné údaje o Zadavateli:
 • Název subjektu nebo jméno a příjmení Zadavatele
 • Identifikační číslo Zadavatele
 • Daňové identifikační číslo Zadavatele
 • Údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku
 • Fakturační adresu (v případě odlišnosti i poštovní adresu) Zadavatele
 • Kontaktní osobu jednající za Zadavatele
 • Telefon, fax a e-mailovou adresu Zadavatele


 • Objednávka musí dále obsahovat následující údaje o objednávané reklamní službě:
 • Identifikace inzerenta (v případě odlišnosti od Zadavatele)
 • Typ požadované reklamy (Sponzorovaný odkaz / Reklamní prezentace)
 • Umístění Sponzorovaného odkazu / Reklamní prezentace (přesný název kategorie nebo sekce, na které má být reklamní sdělení umístěno)
 • Požadovanou reklamní pozici
 • Cenu dle platného Ceníku reklamních služeb za fixní umístění Sponzorovaného odkazu nebo Reklamní prezentace
 • Délku a termín reklamní kampaně, ve kterém má být reklama zveřejňována (počet týdnů nebo měsíců, datum začátku a ukončení reklamní kampaně)
 • URL adresu, na kterou bude Sponzorovaný odkaz nebo Reklamní prezentace odkazovat
 • Kompletní technické podklady reklamní kampaně (reklamní produkt nesmí být v rozporu s obchodními zájmy Poskytovatele)
 • URL adresu, na kterou bude reklama odkazovat


 • Objednávka reklamní kampaně je závazná okamžikem doručení písemné akceptace řádně vyplněné a Zadavatelem podepsané Objednávky reklamní kampaně (e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem) Zadavateli na e-mail, faxové číslo nebo adresu Zadavatele uvedené v Objednávce reklamní kampaně, ve lhůtě platnosti nabídky uvedené v Objednávce reklamní kampaně a jejím následným potvrzením Poskytovatelem. Tímto okamžikem se akceptovaná Objednávka reklamní kampaně považuje za uzavřenou Smlouvu.

  Smlouva o poskytování reklamy na Stránkách Poskytovatele je platná a účinná okamžikem jejího podepsání oprávněnými zástupci Poskytovatele a Zadavatele. Akceptovaná Objednávka reklamní kampaně a Smlouva podle tohoto odstavce Obchodních podmínek jsou dále společně nazývány jako "Smlouva", jejíž nedílnou součástí jsou tyto Obchodní podmínky. Předmět Smlouvy musí odpovídat aktuální nabídce produktů a služeb dle aktuálního Ceníku reklamních služeb Poskytovatele a Zadavatel výslovně prohlašuje, že s nimi byl řádně seznámen.

  Změny Reklamní služby - reklamní kampaně

  Zadavatel je oprávněn kdykoliv požádat o změnu Reklamní služby - reklamní kampaně. V případě, že návrh změny Reklamní služby - reklamní kampaně není v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, bude příslušná změna, po vzájemné dohodě smluvních stran, realizována v nejbližším možném termínu.

  Cena

  Zadavatel je povinen uhradit Poskytovateli za poskytnutí Reklamní služby cenu dle platného Ceníku reklamních služeb, který obsahuje zejména výši ceny a/nebo způsob výpočtu ceny a cenové podmínky. Ceny uvedené ve smlouvě jsou akceptovanými smluvními cenami neobsahujícími daň z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši stanovené platnými právními předpisy.

  Ceník reklamních služeb je veřejně přístupný v elektronické podobě na internetové URL adrese http://www.einfo24.cz. / Reklamní programy INFO / Ceník reklamních služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit a doplňovat Ceník reklamních služeb, a to zejména měnit výši, případně způsob výpočtu kterékoli ceny a doplňovat nový typ cen.

  Fakturace a platební podmínky

  Poskytovatel si vyhrazuje právo žádat platbu nebo zálohu z ceny poskytované Reklamní služby předem. Příslušná částka platby (nebo zálohy) musí být připsána na účet Poskytovatele do data splatnosti vyznačeného na daňovém dokladu/faktuře (nebo proforma faktuře), nejpozději pět (5) pracovních dnů před plánovaným zahájením objednané reklamní kampaně dle druhu a typu sjednané Reklamní služby. Pokud smluvními stranami sjednaná částka nebude na účet Poskytovatele připsána řádně a včas, nezahájí Poskytovatel realizaci požadované reklamní kampaně.

  Příslušný daňový doklad/fakturu Poskytovatel vystaví nejdéle do 15 dnů po skončení příslušné reklamní kampaně. Obvyklá doba splatnosti faktur je 15 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  Pro případ prodlení Zadavatele s úhradou ceny za poskytovanou Reklamní službu, náleží Poskytovateli za každý započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

  Storno poplatky

  Zruší-li Zadavatel závaznou Smlouvu je povinen o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem) Poskytovatele nejpozději 7 (sedm) pracovních dnů před datem sjednaného termínu započetí Reklamní služby - reklamní kampaně. V případě, že tak neučiní budou mu Poskytovatelem účtovány storno poplatky, a to následovně:

 • Při zrušení Smlouvy Zadavatelem ve lhůtě kratší než 6 (šest) pracovních dnů před datem objednaného termínu započetí
      Reklamní služby - reklamní kampaně činí storno poplatek 50 % z ceny objednané Reklamní služby.
 • Při zrušení Smlouvy Zadavatelem u již probíhající Reklamní služby - reklamní kampaně činí storno poplatek 100 % z ceny objednané Reklamní služby.


 • Reklamní podklady a obsah reklamy

  Zadavatel je povinen dodat Poskytovateli veškeré nezbytné reklamní podklady nutné pro zahájení sjednané Reklamní služby - reklamní kampaně v souladu se Smlouvou. Těmito reklamními podklady se rozumí zejména textové a grafické reklamní prvky, které musí mimo jiné splňovat především následující podmínky:

 • Sponzorované odkazy musí odkazovat na cílovou URL adresu webové stránky zobrazitelné v běžných prohlížečích, není-li předem dohodnuto jinak. Maximální délka textového odkazu je 135 znaků, a to včetně mezer. Text se skládá z titulky včetně hypertextového odkazu na zadanou URL adresu (max. 65 znaků) a z části textového popisu (max. 70 znaků).
 • Textové reklamní prvky přijímané Poskytovatelem musí být Zadavatelem dodány ve formě prostého textu s diakritikou a uvedením, které části jsou určeny pro nadpis, popis apod.
 • Grafické reklamní prvky přijímané Poskytovatelem musí být Zadavatelem dodány ve správné datové velikosti a správném rozměru odpovídající Smlouvě, a to v souladu s platnou nabídkou ploch pro umístění Reklamních prezentací a platným Ceníkem reklamních služeb Poskytovatele.
 • Bannery a jiné kreativní reklamní prvky musí být v souladu s "příjemným užíváním" Poskytovatelem provozovaných Stránek. Zadávaná reklama nesmí být agresivní, nesmí obsahovat zvuky (pokud není dohodnuto jinak) a nesmí obsahovat jakékoliv součásti, které by mohli obtěžovat uživatele. Zadaná reklama bude realizována Poskytovatelem pouze tehdy, bude-li pro uživatele užitečná a nikoliv jemu na obtíž.
 • Standardními reklamními formáty jsou: GIF, Flash, Jpeg, Jpg, HMTL a Text.
 • V případě, že Zadavatel dodá grafické reklamní prvky nestandardních reklamních formátů Poskytovatel požaduje rovněž dodání kompletních podkladů, které po vložení do Poskytovatelem určené reklamní části Stránek zabezpečí bezchybné zobrazení předmětného nestandardního reklamního formátu.

  Zadavatel je povinen předložit Reklamní podklady Poskytovateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů, a v případě nestandardní Reklamy 10 (deset) pracovních dnů před cílovým datem zahájení reklamní kampaně a zajistit konzistenci obsahu Reklamního sdělení a cílových stránek.

  Zadavatel nese výhradní odpovědnost za veškeré obsahy Reklam vytvořené Zadavatelem nebo Poskytovatelem na Zadavatelovu žádost, za obsahy na stránkách přístupných po kliknutí na URL adresy uvedených v Reklamě a za služby a produkty inzerované Zadavatelem.

  Pokud nebude uvedeno jinak, je Poskytovatel oprávněn kdykoliv odmítnout nebo odstranit Reklamu nebo obsah Reklamního sdělení z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

  Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout Reklamu se závadným nebo nevhodným obsahem nebo reklamní formáty ve velikosti přesahující velikostní parametry udané Poskytovatelem. Poskytovatel je rovněž oprávněn upravovat formát a rozměry Reklamy a to tak, aby odpovídaly technickým specifikacím a strategiím Poskytovatele. Zadavatel je oprávněn kdykoliv požádat o změnu Reklamní služby - reklamní kampaně. V případě, že návrh změny Reklamní služby - reklamní kampaně není v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, bude příslušná změna realizována v nejbližším možném termínu. Zadavatel požadující změnu Reklamní služby - reklamní kampaně je povinen veškeré podklady k příslušné změně poskytnout nejméně 5 (pět) pracovních dnů, a v případě nestandardní Reklamy 10 (deset) pracovních dnů před datem zamýšlené změny.

  Práva a povinnosti Zadavatele

  Zadavatel má právo na poskytnutí sjednané Reklamní služby - reklamní kampaně v dohodnutém rozsahu.

  Zadavatel je povinen do Objednávky reklamní kampaně uvést úplné a pravdivé informace, které jsou nezbytné k řádnému plnění ze strany Poskytovatele. Za správnost a úplnost údajů nese odpovědnost Zadavatel. V případě uvedení nesprávných či smyšlených údajů se Zadavatel vystavuje riziku neprovedení Reklamní služby - reklamní kampaně bez nároku na náhradu, případně vrácení finančních prostředků vydaných za účelem realizace sjednané Reklamní služby - reklamní kampaně Poskytovatelem.

  Zadavatel nese plnou odpovědnost za formální a obsahovou stránku Reklamní služby - reklamního sdělení, a to včetně jeho kvality, jakož i jeho právní bezchybnosti.

  Zadavatel je povinen udělit Poskytovateli výslovný souhlas s šířením příslušných reklamních prvků. Současně s dodáním reklamních podkladů Zadavatel potvrzuje, že je oprávněn k výkonu všech potřebných práv k předmětnému reklamnímu sdělení, a to zejména, že je nositelem veškerých práv výrobců, autorů, případně dalších osob, potřebných k zveřejnění dat obsažených v reklamních podkladech v Zadavatelem dodané podobě a zároveň potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby.

  Zadavatel je povinen nahradit Poskytovateli a dalším oprávněným subjektům případnou škodu, kterou způsobil technickou nebo právní závadností Reklamy, zejména tím, že tímto svým jednáním porušil právo autorské, právo k ochranné známce, předpisy upravující hospodářskou soutěž nebo jinou obecně závaznou právní normu.

  Zadavatel je oprávněn v průběhu prezentace Reklamní služby - reklamní kampaně požádat Poskytovatele o změnu obsahové nebo grafické podoby Reklamní služby - reklamní kampaně nebo jejích prvků. Předmětný požadavek musí být potvrzen písemnou formou (e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem) a musí obsahovat náležitosti potřebné k uzavření Smlouvy (viz. Objednávka reklamní kampaně). Vlastní změna Reklamní služby - reklamní kampaně bude realizována až po uzavření písemného dodatku k původní Smlouvě.

  Zadavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele zcela nebo z části postoupit svá práva nebo převést své závazky na třetí osobu.

  Zadavatel je povinen oznámit Poskytovateli neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit plnění Smlouvy, a to zejména změnu fakturační adresy, sídla obchodní firmy, bydliště fyzické osoby, apod.

  Práva a povinnosti Poskytovatele

  Poskytovatel je povinen poskytnout Reklamní služby - reklamní kampaň v rozsahu a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě.

  Poskytovatel si vyhrazuje právo neakceptovat Objednávku reklamní kampaně jejíž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními normami, dobrými mravy a etickým kodexem reklamy.

  Poskytovatel si dále vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit, případně zrušit Reklamní službu - reklamní sdělení jestliže:

 • reklamní podklady nesplňují stanovené technické podmínky (nosič reklamního sdělení není v souladu s technickými požadavky Poskytovatele, rozměry reklamního prvku jsou nesprávné, je překročena datová velikost, je uveden odkaz na nepovolenou internetovou URL adresu apod.),
 • Reklamní služba - reklamní sdělení je svým obsahem, formou, nebo kvalitou neslučitelné se zájmy Poskytovatele,
 • Poskytovatel eviduje vůči Zadavateli pohledávku po lhůtě splatnosti.


 • Poskytovatel je oprávněn zcela nebo z části postoupit své pohledávky za Zadavatelem a/nebo převést své závazky, které má vůči Zadavateli na třetí osobu, s čímž Zadavatel výslovně souhlasí.

  Poskytovatel nezodpovídá za škody způsobené tím, že Zadavatel vůbec neobdrží, včas neobdrží, nepřečte si nebo nevezme na vědomí doručené upozornění Poskytovatele týkajícího se Reklamní služby či nezastihne Zadavatele na kontaktních informacích (telefonním čísle, faxu, e-mailové adrese) uvedených ve Smlouvě.

  Reklamace

  Zadavatel je oprávněn u Poskytovatele reklamovat veškeré vady sjednané a poskytované Reklamní služby, a to písemnou formou (e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem) ve lhůtě 15-ti dnů ode dne, kdy takovou vadu zjistil, nebo zjistit mohl, nejpozději však v poslední den poskytované Reklamní služby.

  Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje reklamace jejíž součástí je přesné vymezení reklamované vady včetně určení objednávky, které se reklamace týká.

  Za vadné plnění ze strany Poskytovatele se nepovažuje vada Reklamní služby, která vznikla v důsledku okolností, které Poskytovatel nemohl přímo ovlivnit (např. mimořádné události, technické nebo etické důvody).

  Poskytovatel se zavazuje reklamaci řádně uplatněnou Zadavatelem projednat a sjednat nápravu bez zbytečného odkladu.

  V případě oprávněnosti uplatněné reklamace má Zadavatel nárok na přiměřenou slevu z ceny sjednaného reklamního plnění nebo na náhradu vadně poskytnuté reklamní kampaně nebo její části.

  Závěrečná ustanovení

  Smluvní strany se zavazují, že žádná ze smluvních stran po dobu platnosti Smlouvy a dále po dobu 2 (dvou) let od jejího ukončení nesdělí důvěrné informace získané od druhé strany žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Právní vztahy při poskytování Reklamní služby se řídí uzavřenou Smlouvou, Obchodními podmínkami, Ceníkem reklamních služeb, Podmínkami používání a ochrany dat, dále zejména zákonem č. 513/ 1991 Sb. v platném znění. Osobní údaje Zadavatele jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění, měnit a doplňovat. Poskytovatel je povinen včas zveřejnit tyto změny na internetové URL adrese http://www.einfo24.cz.

  Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. října 2008.

  Další informace

  V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Obchodních podmínek nebo vašeho zájmu o další informace kontaktujte nás prosím kdykoliv na:

  Email


  © 2009 INFO    Home - O společnosti - Podmínky používání a ochrana dat